masterthompsonsfaggot:

slaveboymatt:

Two slaves practising their piss skills.

Good boys